Tuesday, 27 November 2012

Kesalahan Penggunaan Tatabahasa1.0Analisis Kesalahan Penggunaan Tatabahasa oleh Murid di dalam Bilik Darjah

Dalam konteks pendidikan bahasa Melayu di Malaysia, kajian tentang penguasaan bahasa terutama bagi kalangan pelajar menggunakannya sebagai bahasa kedua sering dilakukan oleh para penyelidik. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sering menimbulkan masalah dalam penggunaan tatabahasa yang betul. Di bawah menunjukkan kesalahan yang sering timbul di kalangan pelajar.

 
1. Kesalahan Penggunaan Kata Sendi 

             Kesalahan penggunaan tatabahasa oleh murid di dalam bilik darjah sentiasanya tidak dapat membezakan antara kata sendi nama yang berikut:-

v  di ...

Contoh :  disekolah, dipasar, diJohor,disamping      (salah)

                             di sekolah, di pasar, di Johor, di samping. (betul)

 

v  ke

Contohnya: keMelaka, kepadang, kesana   (salah)

                                 ke Melaka, ke padang, ke sana (betul)

 

v  dari dan daripada

            Selain itu, para pelajar tidak dapat membezakan penggunaan dari dan daripada.

            Contoh  : -Perabot itu diperbuat dari kayu jati.(salah)

                            -Abang saya baru pulang daripada Kuala Lumpur. (salah)

                            -Perabot itu diperbuat daripada kayu jati.(betul)

                            -Abang saya baru pulang dari Kuala Lumpur. (betul).

 

v  pada dan kepada

- Pada berperanan sebagai kata sendi di bagi manusia, haiwan, perkara dan benda

Contoh : Surat itu dikirim pada Encik Bean.  (salah)

               Surat itu dikirim kepada Encik Bean.  (betul)

 


2.Kesalahan kata ganda

 

v  Mengulang kata atau menggunakan kata ganda selepas kata bilangan jamak.

Contoh:  semua guru-guru, segala alat-alat, kebanyakan ahli-ahli  (salah)

               semua guru, segala alat, kebanyakan ahli.  (betul)

 

v  Tidak menggandakan kata bilangan himpunan

Contoh: beratus orang, beribu penonton, berguni padi   (salah)

              beratus-ratus orang, beribu-ribu orang dan berguni-guni padi   (betul)

 

v  Kata ganda bersajak / berima

mengalami perubahan bunyi dengan memberikan kata gandaan yang berbeza daripada kata dasarnya. Kata ganda bersajak ini diberi tanda sempang ( - )

Contoh : membeli belah, batu batan, kuih muih, sayur mayur  (salah)

               membeli- belah,  batu-batan, kuih-muih, sayur-mayur  (betul)

 

v  menggandakan kata selepas saling ( kesalahan berbentuk lewah ).

Contoh:   saling hormat-menghormati, saling bermaaf-maafan (salah)

                 saling menghormati, hormat-menghormati, saling bermaafan. (betul)

 

v  Kata yang tidak perlu digandakan

             kata‘pelbagai’ sudah melambangkan banyak dan tidak memerlukan kata ganda       Contoh : ...dan juga pelbagai-bagai kenangan... (salah)

                                    ...dan juga pelbagai kenangan...  (betul)

 

v  kata ganti nama tidak boleh digandakan

-kecuali tuan / puan, saudara/ i , encik.

Contoh : Mereka-mereka semua sedang tidur. ( salah )

               Mereka semua sedang tidur. ( betul )

 

 
3.Kesalahan penggunaan imbuhan

 

v  Penggunaan imbuhan – kaN di tempat kata bantu akan

Contoh: sayangkan, rindukan, bencikan, cintakan

              sayang akan, rindu akan, benci akan, cinta akan.

 

v  Tidak menjarakkan imbuhan pinjaman

Contoh: juru taip,  ko kurikulum,  pasca moden,  anti dadah, pro pembangkang (salah)

              jurutaip,  kokurikulum,  pascamoden, antidadah,  propembangkang (betul)

 

v  Tidak menggunakan imbuhan pada kata yang memerlukan

Contoh:  a. Saya tidak dapat buat apa-apa.....

               b. Saya terpaksa meninggal sekolah ini kerana......

               c.  .....peluang emas bagi ayah saya

Contoh yang betul

               a. Saya tidak dapat berbuat apa-apa.....

               b. Saya terpaksa meninggalkan  sekolah ini kerana......

               c.  .....peluang keemasan bagi ayah saya.

 

v  Penggunaan imbuhan meN

Menggunakan imbuhan meN dengan salah

Contoh : memperhebatkan, memperolehi, menggalakan, merbahaya  (salah)

               memperhebat, memperoleh , menggalakkan, berbahaya   (betul)

 
 

4. Kesalahan Struktur Ayat

i) Ayat gabungan
- Ayat gabungan terbentuk daripada dua atau beberapa ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung seperti dan, serta, tetapi, lalu, sambil, kemudian, dan sebagainya.
- Kesalahannya berlaku semasa ayat-ayat tunggal yang membentuk ayat gabungan tidak digabungkan dengan betul.
Contoh: a.Lina akan melancong ke Sarawak atau Sabah? (salah)

                 Lina akan melancong ke Sarawak atau Sabah? (betul)
             

              b.Hadiah ini untuk Zul bukan Zainal. (salah)

                 Hadiah ini untuk Zul bukan untuk Zainal. (betul)

 

 

ii)Ayat Pancangan

  - Ayat yang berasal daripada dua ayat tunggal yang salah satunya dipancangkan pada ayat yang satu lagi.

-Kesalahan berlaku apabila unsur penerang dalam ayat tersebut salah strukturnya.

 

Contoh: Rumah besar itu di atas bukit tidak ada penghuninya.  (salah)

              Rumah besar di atas bukit itu tidak ada penghuninya.  (betul)

 

-Kesalahan berlaku juga kerana tidak ada kata hubung pancangan yang menghubungkan klausa bawahan dengan klausa utama.

 

Contoh: Semua orang tahu dialah yang mencuri wang Lian.  (salah)

              Semua orang tahu bahawa dialah yang mencuri wang Lian. (betul)

 

iii)Ayat Tergantung

-Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat.

-Dalam susunan ayat biasa, letak subjek di depan dan letak predikat di belakang.

-Dalam susunan ayat songsang, letak subjek di belakang dan predikat di depan.

-Kesalahannya adalah tidak mempunyai subjek atau predikat.

 

Contoh : a. Di seluruh negara dilanda banjir.  (salah)

                   Seluruh negara dilanda banjir.  (betul)

 

               b. Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini. (salah)

                   Kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini.  (betul)

iv. Ayat yang Tidak Betul Susunannya

-Ketika kata-kata tidak betul susunannya, maka bentuk bahasa menjadi salah atau tidak baku.

Contoh : a. Ini hari Zul tidak hadir.    (salah)

                   Hari ini Zul tidak hadir.    (betul)

 

               b. Saya emak di pasar raya membeli-belah.   (salah)

                   Emak saya membeli-belah di pasar raya.   (betul)

 

 

2.0 Rumusan

 

Bahasa Melayu merupakan bahasa kedua bagi sekolah SJK C. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu seering menimbulkan masalah dalam lisan mahupun penulisan. Para pelajar bukan sahaja melakukan kesalahan-kesalahan morfologi sintaksis. Gejala ini berlaku disebabkan bukan Melayu misalnya selalu berfikir dalam bahasa ibunda mereka sebelum mereka melafazkan dalm bahasa Melayu.Akibatnya mereka telah menggunakan bahasa Melayu dalam bentuk yang berbagai-bagai ragam tetapi bukan dalam bentuk bahasa Melayu yang sebenar.

Sebagai bahasa kedua, pelajar-pelajar sering menggunakan model-model struktur bahasa ibunda mereka untuk menyerapkannya dalam struktur bahasa Melayu yang dipelajari. Hal ini menyebabkan mereka selalu melakukan kesalahan. struktur ayatnya bahasa Cina memang berbeza dengan sturktur bahasa Melayu.Oleh itu, dari segi ayat-ayat atau kalimatnya pelajar sering melakukan kesalahan. Ini selalu ditemui semasa pelajar-pelajar itu bertutur, apatah lagi sewaktu mereka menulis.

Kesalahan juga sering berlaku dalam bidang sintaksis. Ini dapat dari segi pemakaian imbuhan dalam ayat. Pelajar sering menyalahkangunakan atau tiada imbuhan dalam ayat-ayatnya. Selain itu, pengaruh bahasa dialek juga mempengaruhi pertuturan dan penulisan dalam bahasa Melayu.

Kesimpulannya, cara pertuturan seseorang mempengaruhi cara penulisannya dalam bahasa Melayu. Kesalahan-kesalahan sedemikian boleh diatasi jika guru berusaha memberikan latihan-latihan intensif kepada pelajar-pelajar.

No comments:

Post a Comment